new ue

Mikroprojekt „Questing jako innowacja w rozwoju turystyki przyrodniczo-kulturowej“ jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020 
oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Beskidy.

PARTNEŘI

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej - Agentura pro regionální rozvoj S.A. v Bielsko-Biała

Agentura pro regionální rozvoj S.A. v Bielsko-Biała je akciová společnost se smíšeným kapitálem, jejímž akcionáři jsou: Obec Bielsko-Biała, místní vládní jednotky a podniky působící v regionu Bielsko.

 

ARR SA LOGO


Cíle Agentury jsou naplňovány prostředky akcionářů, prostředky získanými vlastní podnikatelskou činností a dalšími formami finanční podpory, včetně prostředků a programů dostupných na národní úrovni i na úrovni Evropské unie.
Posláním agentury je poskytovat služby nejvyšší kvality aktivací endogenního potenciálu a využitím dostupných programů pomoci, financovaných z domácích i zahraničních fondů, zejména z Evropské unie.
Úkoly agentury se zaměřují na podněcování a vytváření podnikatelských postojů. V této oblasti jsou realizovány aktivity na podporu a rozvoj konkurenceschopnosti podniků a regionu. Agentura se zároveň zavazuje podporovat aktivity v oblasti transplantací kostní dřeně v oblasti vytváření sítě spolupráce, která umožňuje efektivní propojení a využití potenciálu lidí, podniků, univerzit, vědeckých a výzkumných jednotek, podnikatelského prostředí institucí a místních a regionálních orgánů.
Agentura rovněž vykonává činnosti na podporu mezinárodní spolupráce, včetně těch, které se týkají zavádění osvědčených postupů a navazování ekonomických kontaktů.


Spektrum služeb nabízených agenturou zahrnuje:
• propagaci regionu a jeho ekonomického potenciálu,
• komplexní pomoc malým a středním velké podniky v rámci Národního systému služeb pro MSP, Národního inovačního systému, včetně odborného technického, organizačního, ekonomického a finančního, právního a marketingového poradenství
• služby v oblasti internacionalizace podniků
• podpora rozvoj nových podniků prostřednictvím kapitálových investic do podniků nových technologií
• aktivity spojené se získáváním finančních prostředků z Evropské unie,
• poradenská činnost,
• školicí a vzdělávací aktivity
• realizace mezinárodních projektů v rámci Evropské územní spolupráce, programu Horizont 20-20 a COSME
• akvizice, správa a obchodování s nemovitostmi.

Education Talent Culture Association

Sdružení Education Talent Culture Association bylo založeno v roce 2008. ETC se zaměřuje především na kulturní aktivity a přeshraniční česko-polskou spolupráci, v menší míře na vzdělávací projekty a také projektový management a poradenství.
Spolupracuje s mnoha subjekty, institucemi, veřejnými, soukromými i neziskovými organizacemi. Spolupracujícími partnery jsou: Dům dětí a mládeže v Czeski Cieszyn, Kulturní a komunitní centrum "Strzelnica" v Czeski Cieszyn, Kulturní centrum v Cieszyně "Národní dům", Sdružení kultury v Granicy Cieszyn a další.