new ue

Mikroprojekt „Questing jako innowacja w rozwoju turystyki przyrodniczo-kulturowej“ jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020 
oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Beskidy.

OPIS PROJEKTU

Celem projektu jest popularyzacja lokalnego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, zachęcanie turystów do zwiedzania mniej znanych obiektów i miejsc położonych poza głównymi destynacjami turystycznymi, motywowanie mieszkańców, dzieci i młodzieży do poznawania "małych ojczyzn" pogranicza polsko-czeskiego, za pomocą innowacyjnego rozwiązania, jakim są szlaki questingowe.
Projektowanie szlaków questingowych pozwala zwrócić uwagę zwiedzających na szeroko definiowane materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe. Szlaki questingowe nie tylko wydobywają i przyczyniają się do popularyzacji dziedzictwa kulturowego w mniejszych miejscowościach czy na obszarach wiejskich, ale również kierują uwagę zwiedzających poza najbardziej znane, "przewodnikowe" trasy turystyczne, do dzielnic położonych w pewnej odległości od zabytkowego śródmieścia znanych centrów turystycznych.

 

Kalendarium projektu:

 

IX.2020 – Rozpoczęcie projektu
Projekt jest odpowiedzią na potrzebę lepszego wykorzystanie walorów przyrodniczych i kulturowych obszaru pogranicza polsko-czeskiego w celu rozwoju lokalnego i aktywizacji turystycznej regionu. Zidentyfikowanie i wykorzystanie lokalnego potencjału przyrodniczo-kulturowego, w celu stworzenia innowacyjnego produktu jakim są dwujęzyczne questy rowerowe (również w wersji zdigitalizowanej tzw. questy mobilne), przyczyni się do rozwoju turystyki kulturowej w danym miejscu.
Jest też odpowiedzią na zmieniające się potrzeby człowieka w zakresie uczestnictwa w turystyce. Powstaje w ten sposób propozycja zwiedzania dla osób zainteresowanych turystyką kulturową, poszukujących autentyczności i wyjątkowości w odwiedzanych miejscach, ciekawych historii czy wyjątkowych miejsc. Ze szlaków questingowych korzystać bowiem mogą turyści indywidualni, turyści uprawiający turystykę rodzinną, rowerową, poniekąd też przygodową, dzieci i młodzież szkolna. Wspólnym elementem jest zainteresowanie dziedzictwem kulturowym i różnorodnymi jego przejawami.

 

IX-X.2020 – Stworzenie bazy obiektów przyrodniczo-kulturowych
W ramach działania zostanie przeprowadzony przegląd i zostanie opracowana baza obiektów przyrodniczo-kulturowych wyselekcjonowanych pod kątem późniejszego wykorzystania do stworzenia questów na obszarach Bielska-Białej i Mikroregionu Stowarzyszenia Gmin Dorzecza Stonawki. Sporządzona baza ciekawych obiektów przyrodniczo-kulturowych obszaru może zostać wykorzystana przez lokalną społeczność do rozszerzenia oferty questowej na obszarze pogranicza.

 

IX-XII.2021 – Powstanie questu rowerowego na terenie Bielska-Białej w języku polskim i czeskim
W ramach działania zostaną zorganizowane i przeprowadzone warsztaty questowe. W efekcie zostanie wypracowana trasa questu, która następnie zostanie opracowana w formie graficznej i wydrukowana w języku polskim i czeskim.

 

XI.2021-II.2022 – Powstanie questu rowerowego na obszarze Mikroregionu Stowarzyszenia Gmin Dorzecza Stonawki w języku czeskim i polskim
W ramach działania zostanie wypracowana trasa questu, która następnie zostanie opracowana w formie graficznej i wydrukowana w języku czeskim i polskim.

 

III.2021 – Opracowanie i włączenie do aplikacji mobilnej dwóch nowopowstałych questów rowerowych w wersji dwujęzycznej
W ramach działania zaplanowano włączenie w wersji zdigitalizowanej (questy mobilne) dwóch nowopowstałych dwujęzycznych questów rowerowych. Dzięki temu będą one dostępne dla użytkowników smartfonów i w sposób efektywniejszy będą popularyzować dziedzictwo przyrodniczo-kulturowe regionu pogranicza nie tylko po stronie polskiej i czeskiej na obszarze realizacji projektu, ale również w innych regionach Polski i Czech, dodatkowo promując walory przyrodnicze naszego pogranicza.

 

VI.2020 – Piknik questowy
Działanie ma na celu zaprezentowanie i promocję atrakcji przyrodniczych i kulturowych wspólnego pogranicza w nowatorskiej formie questu rowerowego. Piknik questowy ma w innowacyjnej formule zaprezentować wypracowany rezultat, który może być ciekawą alternatywą do rozwoju turystyki kulturowej. Piknik przewidziano dla około 50 uczestników pogranicza polsko-czeskiego.