new ue

Mikroprojekt „Questing jako innowacja w rozwoju turystyki przyrodniczo-kulturowej“ jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu INTERREG V-A Republika Czeska - Polska 2014-2020 
oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu Beskidy.

PARTNERZY

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej

 

ARR SA LOGO

 

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej jest spółką akcyjną o kapitale mieszanym, której akcjonariuszami są: Gmina Bielsko-Biała, jednostki samorządów terytorialnych i przedsiębiorstwa działające w regionie bielskim.


Cele Agencji realizowane są z funduszy akcjonariuszy, środków uzyskanych z własnej działalności gospodarczej i innych form wsparcia finansowego, w tym z funduszy i programów dostępnych na poziomie krajowym oraz Unii Europejskiej.


Misją Agencji jest świadczenie najwyższej jakości usług poprzez aktywizację potencjału endogenicznego oraz wykorzystywanie dostępnych programów pomocowych, finansowanych ze środków krajowych i zagranicznych, w szczególności z Unii Europejskiej.


Zadania Agencji koncentrują się na stymulowaniu i kreowaniu postaw przedsiębiorczych. W ramach, tego obszaru realizowane są działania na rzecz wspierania i rozwoju konkurencyjności przedsiębiorstw oraz regionu. Jednocześnie Agencja angażuje się we wsparcie działań w obszarze transplantologii szpiku kostnego w zakresie tworzenia sieci współpracy, umożliwiającej efektywne połączenie i wykorzystanie potencjału osób, przedsiębiorstw, uczelni wyższych, jednostek naukowo-badawczych, instytucji otoczenia biznesu oraz władz lokalnych i regionalnych.


Agencja realizuje również działania na rzecz wspierania współpracy międzynarodowej, w tym także związanej z wdrażaniem najlepszych praktyk i nawiązywania kontaktów gospodarczych.


Zakres usług oferowanych przez Agencję obejmuje:
• promocję regionu i jego potencjału gospodarczego,
• kompleksową pomoc dla małych i średnich firm w ramach Krajowego Systemu Usług dla MSP, Krajowego Systemu Innowacji, w tym profesjonalne doradztwo techniczne, organizacyjne, ekonomiczno-finansowe, prawne, marketingowe
• usługi w zakresie internacjonalizacji przedsiębiorstw
• wspieranie rozwoju nowych przedsiębiorstw poprzez inwestycje kapitałowe w przedsiębiorstwa nowych technologii
• działalność związaną pozyskiwaniem środków finansowych z Unii Europejskiej,
• działalność konsultingową,
• działalność szkoleniową i edukacyjną
• realizację projektów międzynarodowych w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej, Programu Horyzont 20-20 oraz COSME,
• pozyskiwanie, zarządzanie i obrót nieruchomościami.

Stowarzyszenie Education Talent Culture

Stowarzyszenie Education Talent Culture zostało założone w 2008 roku. ETC koncentruje się przede wszystkim na działalności kulturalnej i transgranicznej współpracy czesko-polskiej, w mniejszym stopniu na projektach edukacyjnych oraz zarządzaniu projektami i doradztwie.
Współpracuje z wieloma podmiotami, instytucjami, organizacjami publicznymi, prywatnymi i non-profit. Partnerami współpracującymi są: Dom Dzieci i Młodzieży Czeski Cieszyn, Centrum Kultury i Społeczności „Strzelnica” Czeski Cieszyn, Cieszyński Ośrodek Kultury „Dom Narodowy”, Stowarzyszenie Kultura na Granicy Cieszyn i inne.